Συντονιστής για Θέματα Ασφάλειας και Υγείας Κατά την Εκτέλεση του Έργου (Επαρχία Αμμοχώστου)